Декларация за информирано съгласие

Декларация за информирано съгласие

Уважаеми Родители,

ДГ „Гина Кунчева“ отваря отново врати на 1 юни 2020 г. при спазване на строги противоепидемични мерки!

ОТ ВАС СЕ ИЗИСКВА:

✔Всеки петък преди седмицата на планираното посещение на детето, да уведомите Директора за кои дни от седмицата ще е то, и за продължителността на дневния му престой - до обяд или целодневно.

✔ Първият ден на прием носите попълнена Декларация по образец /готов екземпляр/, предварително предоставен от учителите по групи.

Препоръката на министъра на  здравеопазването, както и нашата е детето да си остане вкъщи, ако това е възможно!

✔Да декларирате, че не Ви е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заболяване през последните 14 дни.

В съответната Декларация посочвате, че сте запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на ДГ. 

✔Да се запознаете с всички предоставени полезни препоръки и да подкрепяте институцията за спазването на правилата, хигиената и психичното здраве на децата в периода на реадаптацията им в новите условия.

✔Да измервате температурата на Вашето дете всяка сутрин и да не го водите в ДГ, ако има и най- малките признаци на заболяване.

✔Да имате готовност незабавно да го вземете, ако прояви такива признаци и бъдете повикани от учителите или медицинското лице.

✔Да придружавате детето само до мястото за прием - входа на сектора, където се намира групата, без да влизате в сградата на ДГ. Или го предавате по най-бързия начин на учителя на двора, където е площадката  в определения за вас часови диапазон, който ще ви се предостави на по-късен етап. При вземане на детето, Ви призоваваме напускането на двора на институцията да става по най-бързия начин, като се ЗАБРАНЯВА ползването на детските съоръжения.

✔Да осигурите плик, в който да се поставят обувките на детето, след като обуе пантофи.

✔Не се допуска внасянето на стоки и предмети /вода, салфетки и др./

Абсолютно забранено е носенето на играчки!

✔Длъжни сте да спазвате МЕРКИТЕ И ПРАВИЛАТА за работа на ДГ в условията на епидемична обстановка на МЗ:  

 ✔Приемът на децата ще се извършва от медицинско лице или от упълномощено от директора лице при задължително използване на всички предпазни средства, по предварително оповестен график и ред

/на двора или на специално обособено място, осигуряващо отстояние най-малко 2 метра между семействата/, като не се допуска влизане на придружителя на детето  в сградата на ДГ.

✔Не се изисква носене на маска от децата, с изключение на деца с хронични заболявания и деца със СОП/ с хронични заболявания /по изрична препоръка от личен лекар!

✔Не се изисква медицинска бележка за периода на отсъствие на детето.

✔Децата  Ви ще бъдат навън, когато времето позволява /с изключение на времето за хранене и почивка/, а когато е възможно, ще се хранят на открито.

✔Изискванията за дистанция между децата е невъзможна в затворено помещение, ще бъдат лишени от плюшени играчки и такива, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите /те ще бъдат недостъпни до края на епидемията/.