Обществен съвет

Обща информация

Общественият съвет в ДГ "Гина Кунчева" гр. Карлово е създаден във връзка с Правилник за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Обн.-ДВ, бр.75 от 27.09.2016г. 

С протокол от събрание на родителите от 26.11.2019г. са определени 3 основни членове и 4 резервни-родители, 1 представител на финансиращият орган /Община Карлово/. Срокът на легитимност на този Обществен съвет е до 2022 година.