Мисия на ДГ "Гина Кунчева"

Мисия на ДГ "Гина Кунчева"

ДГ ”Гина Кунчева” е общинско детско заведение, в което се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от три до седемгодишна възраст в съответствие с държавните образователни стандарти за предучилищното образование.

Тя е:

Предпочитана среда за деца, където се гарантира тяхното интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа, в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите им.

Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация.

Средище на хора, които обичат децата и професията си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

МИСИЯ на ДГ ”Г. Кунчева”Да постави основите за учене през целия живот, като осигури физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

ЦЕННОСТ


Да предоставим на детето правото на щастие, радост, да се самоопределя, да расте със самочувствието на знаещо и можещо дете, значимо и обичано.

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

Обединяване усилията на педагогически , медицински,обслужващ персонал , родители,общественост, държавни и общински органи за повишаване качеството на учебно-възпитателната дейност, за създаване на условия за цялостно развитие на детската личност; за придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.